Logga
 

Bokningsvillkor

Välkommen till Vivstavarvstjärnens Camping, Stugor och Vandrarhem. För bokningar hos oss gäller följande:

Denna campingplats är medlem i SCR Svensk Camping där Camping Key Europe är obligatoriskt för boende på campingplatsen. För andra boendeformer än tält, husvagn eller husbil kan andra villkor gälla. Kontrollera med anläggningen. ​

Åldersgräns för bokning och tillträde
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid oklarhet, kontrollera vad som gäller på aktuell campingplats. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

Bokningsavgift
Om du bokar i förväg kan en bokningsavgift komma att tas ut på max 125 kr per uppställningsplats, stuga eller rum.

Bokningsbekräftelse
Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse på din bokning från oss. Den kan göras på olika sätt, skriftligen, via e-post eller genom ett bokningssystem på internet.

Avbokning eller tidigare avresa
Om du väljer att avresa tidigare eller om du avbryter pågående vistelse tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss eller vid förekommande fall via vår onlinebokning.

Avbokningsvillkor
För avbokning gäller följande villkor. Avbokning kan ske fram till kl 18.00, 2 dagar före ankomstdagen. Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, debiteras du för 2 nätter. I det fall du endast har bokat 1 natt, så debiteras du endast för denna natt. Eventuella bokningsavgifter återbetalas ej. För speciella event som Mid Nordic Cup & Fotbollsfestival gäller avboning senast kl 18.00 7 dagar före ankomstdagen.

Vid Betalning gäller följande
Vid onlinebokning sker betalning för hela bokningen direkt vid bokningstillfället. För telefonbokningar sker betalning med faktura eller vid ankomst enligt överenskommelse vid bokningstillfället. Ändring av onlinebokningen och överlåtelse av onlinebokning är ej möjlig.

Avresa tidigare än planerat Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Gränser för campingplatsens kontrollansvar
För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?
Under vistelsen på campingplatsen gäller bifogade ordningsföreskrifter. Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.  

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan: • Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. Vi kommer att följa ansvarsnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/ • Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.  • Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visita, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se

Personuppgiftslagen
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil hyra av stuga eller rum.

Välkommen till vår campingplats - Ordningsregler!

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad. Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt Camping Key Europe*. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.

2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området eller på anvisad plats inom området. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare. Se separat prislista. 

3. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

4. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.

5. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

6. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

7. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

8. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.

 9. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.

10. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

11. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.

12. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

13. Biltvätt får endast ske på anvisad plats.

14. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

16. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

17. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

18. För överträdelse av rökförbud, debiteras 1500 kr i saneringskostnad.

* Denna campingplats är medlem i SCR där Camping Key Europe är obligatoriskt för boende på anläggningen. För andra boendeformer än tält, husvagn eller husbil kan andra villkor gälla. Kontrollera med anläggningen. 

© Copyright 2019
Vivstavarvstjärns Camping

Vivstavarvstjärnen 1
861 33 Timrå

Telefon: 060-58 05 40
E-post: info@vivstavarvscamping.se
Organisationsnummer: 556914-5187